Fossilt

Fossilt brensel er naturgass, olje, oljeskifer, tjæresand, brunkull og steinkull som finnes naturlig i grunnen og som er dannet i tidligere tider.
Stoffene er av biologisk opprinnelse (planter og dyr), men har gjennom millioner av år gjennomgått omdanningsprosesser i og under jordskorpen. Torv regnes også av mange som fossilt brensel, men det er mer omstridt siden den fornyes langsomt i naturen.

Fossilt brennstoff er tidligere tiders solenergi, først sanket av grønne planter ved fotosyntesen og siden lagret i ulike organiske stoffer, omdannet og konsentrert. I dag utvinnes de som kilde til energiproduksjon (ved forbrenning) og som råstoff for blant annet plastproduksjon.

Den totale mengden kjente reserver av fossilt brennstoff er i dag cirka 700 milliarder tonn (målt som karbon).  Les mer på snl.no her. 

Kilde; snl.no, skrevet av Knut Hofstad Knut A Rosvold (13. mars 2018)

KULL:   Verdens årlige kullforbruk lå på cirka 8 milliarder tonn som i 2016 tilsvarte et energiforbruk på 157 EJ.  Kullforbruket minsker nå betydelig år for år.  Les mer

PETROLEUM: Petroleum er en samlebetegnelse som vanligvis omfatter råolje og naturgass og forbindes i første rekke med forskjellige former for drivstoff. Les mer

ENERGIFORBRUKET:  Primærenergi er en betegnelse energi har før de har gjennomgått noen form for energiomforming. Globalt forbruk er på over 170.000 TWh. Les mer

Karbonintensitet

Kull er det mest karbonintensive av de fossile energibærerne. Kullkraft gir høyere utslipp av CO2 (950g/kWh) enn oljekraft (890g/kWh) og gasskraft (600g/kWh), og rensing av utslipp fra kullkraftverk er ansett som en av de viktigste utfordringer i arbeidet med å redusere de globale klimagassutslippene.

Kilde; Wikipedia.no

Les mer om kull her

Les mer om petroleum her

Fossil energi gir under 40% effekt

Eksperter mener fossil og fornybar energi telles på hver sin måte i statistikken. Det gjør at overgangen til fornybar energi framstår som mer krevende enn det vil være i virkeligheten.

Globalt forbruk av fossilt drivstoff

Brenningen av fossile brensler for energi begynte rundt begynnelsen av den industrielle revolusjonen. Men fossilt drivstofforbruk har endret seg betydelig de siste århundrene – både når det gjelder hva og hvor mye vi brenner.

I det interaktive diagrammet ser vi det globale fossile drivstofforbruket fordelt på kull, olje og gass siden 1800. Tidligere data, før 1965, kommer fra Vaclav Smils arbeid med energiomganger; Dette har blitt kombinert med data publisert i BPs Statistical Review of World Energy fra 1965 og fremover. 1

Fossilt drivstofforbruk har økt betydelig det siste halve århundret, rundt åtte ganger siden 1950, og omtrent doblet siden 1980.

Men drivstofftypene vi stoler på har også skiftet, fra utelukkende kull mot en kombinasjon med olje, og deretter gass. I dag faller kullforbruket mange steder i verden. Men olje og gass vokser fortsatt raskt.

Kilde; 

Graf og tekst;  Our World in Data

Hvor stor andel av elektrisiteten kommer fra fossilt brensel?

“Elektrisitet er en komponent av det totale energiforbruket – de to andre er transport og oppvarming.

Globalt utgjør fossile brensler en mye mindre andel av elektrisitetsproduksjonen enn energisystemet som helhet. I 2019 kom rundt 64% av elektrisiteten vår fra fossile brensler.

Dette interaktive kartet viser andelen elektrisitet som kommer fra fossile brensler (kull, olje og gass sammenlagt) over hele verden. Olje utgjør bare en liten andel av strømproduksjonen – de fleste kommer fra kull og gass.”

Red. merk; Tekst og graf er hentet fra Our World in Data.  Ved å dra musepila over verdenskartet vises de prosentvise tallene for hvert land, og ved å klikke på startpilen på grafen kan man se hvordan utviklingen av fossilt brensel brukt til elektrisitet forløper fra 1985 og fram til og med 2019.  Tall for 2020 er ennå ikke ferdige, slik at der den interaktive grafen stanser blir det feil. Da må man klikke/dra indikatoren tilbake til 2019 for å få sett tallene.