Petroleum

Her ligger båter å venter på tur til å levere petroleum til Slagentangen raffineri som ligger øst for Tønsberg, nær Åsgårdstrand.  Foto; e-base.no

Petroleum
Petroleum er en samlebetegnelse som vanligvis omfatter råolje og naturgass. Dette er blandinger av forskjellige typer hydrokarboner som forekommer naturlig i visse geologiske formasjoner i fast, flytende eller gassformig tilstand. Petroleum er ( i skrivende stund, 2020,  red. bemerkn.) verdens viktigste kilde for primærenergi, og petroleumsindustrien er en av verdens ledende industrier.
Det er store forekomster av petroleum på norsk kontinentalsokkel, og Norge har i flere tiår vært blant verdens største olje- og gassprodusenter.
Oljevirksomheten er Norges største næring, og produksjonen foregår offshore i Nordsjøen.

Produksjon og salg
I 2017 produserte Norge over 236 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ oe). Naturgass utgjorde omtrent halvparten av volumet. Deler av inntektene settes inn i et eget fond, Statens Pensjonsfond utland. Verdien av fondet er per utgangen av 2019 over 10.000 milliarder norske kroner.

Kilde; Gundersen, Nils; Lundberg, Nils H.; Norsk Oljemuseum: petroleum i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 3. januar 2021 fra https://snl.no/petroleum

Klikk og les mer  om petroleum her

Bruksområder
Petroleum forbindes i første rekke med forskjellige former for drivstoff, men stoffer som stammer fra petroleum inngår som mellom- og sluttprodukter i en lang rekke industrier, og det er i dag vanskelig å finne produkter hvor petroleum ikke inngår i en eller annen form. Det meste av industriens energibehov dekkes av olje og gass, og petroleumsprodukter er helt sentrale hjelpestoffer (for eksempel smøremidler).

Raffineringskapasitet
Den totale raffineringskapasitet i verden er på ca. 5,0 mrd. tonn/år tilsvarende 98 mill. fat/d (nesten halvparten i OECD-land). I Norge finnes det per 2018 to raffinerier: Esso-raffineriet på Slagentangen i Vestfold (kapasitet 5,6 mill. tonn/år) og Equinor-raffineriet på Mongstad i Hordaland (kapasitet 10 mill. tonn/år). Kilde; snl.no

Les mer om Mongstad
og oljeindustrien.

Vestfold har lange tradisjoner med oljeraffinering

Området på Vallø i Tønsberg ble i 1899 Nordens første oljeraffineri; A/S Petroleums & Maskinoljeraffineri.  I 1905 ble det navneskifte til; A/S Vallø Oljeraffineri.  I 1922 ble det; A/S Namco og i 1953 A/S Norsk Esso, i 1985 Esso Norge.
Etter at Esso-raffineriet på Slagentangen 9 km lenger nord kom i drift i 1961, la raffineriet på Vallø gradvis om til hovedsakelig å produsere asfalt. Denne produksjonen opphørte i 1993. Siden var stedet importterminal for kjemiske produkter og sentrallager for smøreoljer til alle Essos bensinstasjoner i Norge. All virksomhet opphørte i 2001. Kilde;  Wikipedia.
I dag er det er det et friluftsområde.  En stor jobb er gjort med å skifte ut jord og grusmasser med ny og ren masse, og det gamle  Vallø Batteri, (bildet)  eller Prinds Christians Batterie, som det opprinnelig het, er blitt et populært sted å besøke.

Oljeraffinering i Syria

I Norge og de fleste steder i verden er petroleumsraffinering strengt regulert.  Dette gjelder tydeligvis ikke i Syria.  Reportasjen som NRK ved Sidsel Wold gjorde 28.september 2021 minnet mer om en scene fra filmen Mad Max.  Se Dagsrevyepisoden her.  Bildet er en skjermdump fra Dagsrevyen, NRK. 

Oljens historie

“Det norske oljeeventyret startet for alvor med funnet av Ekofisk i 1969. Lille julaften 1969 informerte Phillips norske myndigheter om funnet av Ekofisk – det som skulle vise seg å være et av de største oljefeltene som noen gang er funnet til havs.Produksjonen fra feltet tok til 15. juni 1971. I årene etter ble det gjort en rekke store funn.  I 1970-årene var letevirksomheten konsentrert rundt områdene sør for Stadt (62 grader nord)”.  På Regjeringens egen nettside kan man lese mer om  oljens historie:

Norge på 13. plass

Det er ikke bare Norge som produserer olje, hele 93 land er det som tilsammen henter opp over 76 millioner fat pr. dag.(?) Det er så enormt og nesten ikke til å forstå, Wikipedia har laget en liste over land med oljeproduksjon, som det er lagt inn en kopi av på egens side; Oljeproduserende land.  Øverst på listen rager USA med over  11.307.560 fat pr. dag. Russland med 10.111.830 og Saudi med 9.313.145. Norge kommer på en 11. plass med sine
1.712.937  fat pr. dag.  Et oljefat er definert som 42  US gallon, som er omtrent 159 liter.
(Wikipedia/
eia.gov/international/data/world/petroleum/Annual petroleum and other liquids production”U.S. Energy Information Administration. Retrieved 15 April 2022).

 

Oljeekvivalent

Oljeekvivalent er et ord som stadig går igjen i media, men hva betyr det egentlig?

Wikipedie sier; Oljeekvivalent (enhet) forkortet til o.e., er en standardiseringenhet for brennverdi av et kvantum petroleum av en gitt petroleumstype.
1 o.e. er den energimengde som frigjøres når 1 Sm³ råolje* forbrennes. (Standard m3)

  snl.no sier:  Oljeekvivalent brukes i ulike betydninger, hvorav de viktigste er:
  Tonn oljeekvivalent, som tilsvarer mengden energi som frigjøres ved forbrenning av ett tonn råolje.
  Standard kubikkmeter oljeekvivalent, som tilsvarer mengden energi som frigjøres ved forbrenning av en kubikkmeter råolje.  Les mer.

  Oljeekvivalent brukes av norsk forvaltningsverk for petroleumsvirksomhet for å angi et samlet energiinnhold av alle typer petroleum i en petroleumsforekomst eller i et oljefelt ved å summere ekvivalente mengder av olje, gass, NGL og kondensat.

  Som energienhet brukes ofte “tonn oljeekvivalent”, forkortet “toe”. Denne energienheten er ikke eksakt definert, men varierer mellom

  41,87 GJ[2] og 42,622 GJ[3]  

  GJ betyr; giga juel

  * Klikk her og se forklaring i Klimabegreper og tall, under          Klima i   menyen.