Kildesortering og avfallshåndtering

Kildesortering.  Vi blir stadig flinkere og mottakene blir mer effektive. Restavfall, trevikre, metall, isopor, husholdningsplast, papp og papir, her er det bare å kaste i vei, avfallet blir tatt hånd om på en forsvarlig måte.  Bildet er fra Lindum gjenvinningsstasjon i Drammen. Foto; e-base.no

Når vi sier avfallshåndtering tenker vi kanskje først og fremst på husholdningssektoren med kildesortering og hageavfall.  Her har vi kommet ganske langt og det virker som det er stor oppslutning om denne ordningen. Ved siden av husholdingsavfall tar mottakerstasjonene imot og bearbeider bygningsmasser og avfall fra bedrifter, nøytraliserer det slik at massene kan brukes om igjen.
De senere årene er også biogassproduksjon en del av virksomheten.
Matavfall fra tusenener av husholdninger blir til biogass og tilslutt gjødsel.  Da har avfallet vært gjennom en omfattende prosess som gir stor miljø-gevinst. Gassen blir brukt som drivstoff på kollektivtrafikk i sentrale østlandsområder. Blant annet går Ruter sine busser i Oslo på biogass fra Lindum Biogassanlegg i Drammen.

Bildet til høyre viser mottakstasjon for farlig avfall som sorteres og sendes videre til spesialbehandling. Ikke noe av dette skal i naturen.

Her er en link til et av landets største returannlegg og det er på kort tid blitt en stor bedrift med mange gjøremål.

Klikk her; https://lindum.no/hva-gjor-vi/