CO2-avgiften på mineralske produkter omfatter mineralolje, bensin, naturgass og LPG. Per 1.1.2018 tilsvarte den generelle satsen 500 kroner per tonn CO2-ekvivalenter. Grønn skattekommisjon anbefaler at alle utslipp fra ikke-kvotepliktig sektor ilegges lik CO2-avgift som skal tilsvare den generelle satsen. Lik CO2-avgift legger til rette for kostnads-effektive utslippsreduksjoner. Stortinget har i tråd med dette opphevet de fleste fritak og reduserte satser, og etter 1.1.2018 står de fleste utslippskilder overfor den generelle satsen. Mineralolje levert til fiske og fangst i nære farvann ilegges lavere sats.