CO2-avgiften på mineralske produkter omfatter mineralolje, bensin, naturgass og LPG. Per 1.1.2018 tilsvarer den generelle satsen 500 kroner per tonn CO2-ekvivalenter. Grønn skattekommisjon anbefaler at alle utslipp fra ikke-kvotepliktig sektor ilegges lik CO2-avgift som skal tilsvare den generelle satsen. Lik CO2-avgift legger til rette for kostnads-effektive utslippsred-uksjoner. Stortinget har i tråd med dette opphevet de fleste fritak og reduserte satser, og etter 1.1.2018 står de fleste utslippskilder overfor den generelle satsen. Mineralolje levert til fiske og fangst i nære farvann ilegges lav sats.

Enkelte utslipp av klimagasser står ikke overfor avgifter eller kvoteplikt. Dette gjelder bl.a. utslipp av metan (CH4) og lystgass (N2O) fra landbruk og utslipp av CO2 fra avfallsforbrenning. Det pågår prosesser for å vurdere utslipp som ikke prises.

Gjeldende avgiftssatser finnes her.

Fra Regjeringens nettside: regjeringen.no . Sist oppdatert: 04.06.2018