Troverdighet

Troverdige kilder er avgjørende i diskusjonen om klimaet og hva som er rett medisin. Temaet i seg selv er så enormt at det er vanskelig å orientere seg. Det menes så mye og det er så mye følelser at her må man ha tungen rett i munnen. Vi har derfor valgt å skrive hvem som er kilden på hvert innlegg.
Innledningsvis sa vi at det er FN´s klimapanel eller IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change på engelsk, som er hovedkilden i denne nettside. Her arbeider det enormt mange forskere fra mange land som sammen klarer å presentere rapporter.  Rapportene er veldig omfattende og krevende å lese, men selvsagt viktig for å få en forståelse av hvor komplekst klimaspørsmålet er.
Vi presenterer også andre forskningsmiljøer som IEA, International Energy Agency og DNV GL, Det Norske Vertitas og Germanischer Lloyd, samt flere norske miljøer som er rettet mot klima og miljø.  Vi preseterer dem i en vilkårlig rekkefølge med en kort presentasjon.
Etterhvert som vi har jobbet med nettsiden og blitt kjent med de forskjellige miljøene er det betryggende, eller skal vi heller si troverdig å se at de kommer til, stort sett, de samme resultatene. 

IPCC  – FN´s klimpanel

FNs klimapanel er et vitenskapelig organ som har som sin viktigste oppgave er å utføre regelmessige vurderinger og sammenfatninger av den til enhver tid gjeldende kunnskapsstatus om klima og klimaendringer. Panelet ble opprettet i 1988 av FNs miljøprogram (UNEP) og Den meteorologiske verdensorganisasjon (WMO). Klimapanelets kalles Intergovernmental Panel on Climate Change på engelsk og blir forkortet IPCC.

IPCC består av et stort antall forskere fra mange land. Det er et vitenskapelig organ, men panelet driver ikke egen forskning. IPCCs rapporter utgjør det viktigste vitenskapelige grunnlaget for politiske beslutninger i Klimakonvensjonen.

Leder av klimapanelet fra 2002 var Rajendra Kumar Pachauri. Han trakk seg i februar 2015. Senere samme år ble IPCCs nestleder i mange år, den sør-koreanske professoren Hoesung Lee, valgt til ny leder.
Klimapanelet ble tildelt Nobels fredspris i 2007, sammen med klimaforkjemperen Al Gore.
I Norge har Miljødirektoratet en koordinerende rolle overfor klimapanelet.

Kilde: Skrevet av: Kåre Olerud, Jan Sigurd Fuglestvedt og Steffen Kallbekken (CICERO Senter for klimaforskning) Sist oppdatert: 30. september 2019

Les mer på;  ipcc.ch

DNV GL

Det norske veritas  og Germanischer Lloyd

Energy transition outlook 2018.  COP21 1,5 grader C Target.

DNV GL Group AS, konsern med virksomhet innen skipsklassifikasjon, sertifisering, rådgivning, inspeksjon og forskning. Stiftelsen Det Norske Veritas eier 63,5 prosent av aksjene i konsernet DNV GL, som i september 2013 ble opprettet etter at virksomheten til Det Norske Veritas (DNV) og Germanischer Lloyd (GL) ble slått sammen. Tyske Mayfair Vermögensverwaltungs SE eier  de resterende 36,5 prosent.

DNV GL er verdens største skipsklassifikasjonsselskap målt i markedsandeler og i antall ansatte. Selskapet driver også omfattende virksomhet innen sertifisering, testing, rådgivning og forskning rettet mot andre industrier enn den maritime sektoren. Selskapet ufører også en rekke oppgaver på vegne av offentlige myndigheter. Ved opprettelsen av DNV GL i 2013 hadde selskapet omtrent 16 000 ansatte. DNV GL driver virksomhet i 100 land.
Selskapet ledes  av Remi Eriksenn. Styreleder er Leif-Arne Langøy. 

Kilde: snl.no.  Skrevet av:   Gard Paulsen (NTNU)  Sist oppdatert:  14. desember 2017

CICERO Senter for klimaforskning,

Eng. Center for International Climate and Environmental Research, Oslo, CICERO, tverrfaglig forskningsstiftelse opprettet 1990 av den norske regjering ved Universitetet i Oslo som et ledd i den norske oppfølgingen av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling. Det overordnede målet for virksomheten er å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere klimaproblemet og å styrke det internasjonale klimasamarbeidet.
Cicero har derfor som oppgave å drive forskning, utredning, rådgivning og informasjon om klimarelaterte globale miljøspørsmål og internasjonal klimapolitikk, å gi pålitelig helhetskunnskap om klimaspørsmål og styrke kunnskapsgrunnlaget for norsk og internasjonal klimapolitikk, og å bidra til løsninger og konkrete forslag i internasjonal miljøpolitikk for regjeringen og internasjonale organisasjoner som FN, EU, OECD og Verdensbanken.

CICEROs forskere har bakgrunn fra mange ulike fag, både innenfor natur- og samfunnsvitenskapene.

Pål Prestrud var direktør for Cicero fra 2002 til 2012, Cecilie Mauritzen fra 2012 til 2014 og tidligere finansminister Kristin Halvorsen (SV) fra 2014. 

Kilde: snl.no Skrevet av:  Kåre Olerud.  Sist oppdatert:  13. september 2019

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN (på engelsk: UN, united nations) og internasjonale spørsmål i Norge. Målgruppene er alt fra skoleverket og mediene til publikum for øvrig. Det er rundt 30 ansatte over hele landet, med kontor i de største byene.
Oppgaven er å:
informere om FN og FNs arbeid
skape interesse for, og debatt om, FN           og internasjonale spørsmål
øke forståelsen for årsaker og sammenhenger i internasjonal politikk
bidra til positive holdninger til solidaritet og internasjonalt forpliktende samarbeid

FN-sambandet arrangerer seminarer og debatter om internasjonale spørsmål over hele landet, og holder foredrag for skoler og organisasjoner. Med levende, oppdaterte nettsider bidrar de til at Norge har et aktivt og engasjert forhold til FN og omverdenen.

Styreleder
Trine Lise Sundnes (Handel og kontor)
Nestleder
Mari Strømsvåg (LNU)
Styremedlemmer
Amar Bokhari (Redd Barna)
Henrik Munthe (NHO)
Kristin Sæther (LO)
Marit Eggen (Tekna)
Morten Eriksen (Atlas-alliansen)
Susanne Olsen (uavhengig)
Kine Olsen (ansattrepresentant i styret)

Kilde: fn.no/Om oss

UN,  FORENTE STATER

https://www.un.org/en/

FN på norsk, UN på engelsk,  er en global internasjonal organisasjon grunnlagt i 1945, som har hovedkontor i New York, USA og 193 medlemsland. Medlemmene er stater. De omfatter, med noen få unntak, alle suverene stater i verden.

FN ble opprettet like etter andre verdenskrig, i hovedsak for å unngå krig i framtiden. 51 land var med på å skrive under FN-pakten, en traktat som beskriver hvordan man skal arbeide for å sikre fred mellom stater, jevne ut økonomiske og sosiale forskjeller i verden og sikre alle mennesker de samme rettighetene.

FN baserer seg på at alle medlemmer er selvstyrende stater. Alle er i prinsipp likeverdige, med samme rettigheter og plikter.

Norge var et av landene som var grunnleggere av FN, og Norge definerer ofte FN som «en hjørnestein» i norsk utenrikspolitikk.

FNs generalsekretær er siden 2017 portugiseren António Guterres. FN har seks offisielle språk: Arabisk, engelsk, fransk, kinesisk, russisk og spansk.

Kilde: snl.no. Skrevet av: Olav Fagelund Knudsen  og FN-sambandet.  Sist oppdatert: 16. desember 2019.

BJERKNES

https://www.bjerknes.uib.no/

Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet

Historien;   Bjerknessenteret for klimaforskning er et av Europas største naturvitenskapelige klimaforskningssentre, med 195 forskere fra 37 land.  

Forskningen på Bjerknessenteret inkluderer observasjoner, teori og simuleringer med klimamodeller av fortids-, nåtids- og fremtidsklima. Forskerne som er tilknyttet senteret har ekspertise om klimaforståelse, klimamodellering og scenarioer for klimaendringer og kvantifisering av klimaendringer. 

Bjerknessenteret fokuserer i hovedsak på Nord-Europa og polar regionene, og er en nøkkelspiller når det kommer til å distribuere kunnskap om klimaendringer til beslutningstakere, næringsliv og befolkningen. Hovedmålet til Bjerknessenteret er å forstå og tallfeste klimasystemet til nytte for samfunnet. 

Kilde: bjerknes.uio.no

NHO, Norges handels organisasjon gir hvert år ut en stor og fyldig rapport; Næringslivets perspektivmelding som er på hele 320 sider med en egen bolk om energi og klima som vi legger en link til her.  Dette representerer en veldig viktig del av klimadebatten her hjemme.

LO, Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 930 000 medlemmer er organisert i en rekke fagforbund som er tilsluttet LO. LO har en offensiv holdning og arrangerer seminarer og klimadugnader  og samarbeid med bl.a. NHO.

MILJØSTIFTELSEN ZERO

zero.no

«Vi fremmer praktiske løsninger på klimakrisen»  – Står det som velkomsthilsen på nettsiden deres og dette budskapet blir bekreftet når man kikker nærmere på den omfattende website.  Troverdig og ballansert informasjon, mener  e-base.no.

ENERGI OG KLIMA

https://energiogklima.no/

Gis ut av Norsk klimastiftelse. Og de sier om seg selv at de  «er nettmagasinet om det grønne skiftet», som ble  lansert i november 2011 og her er det enormt myetroverdig informasjon om klimasprløsmål.  Absolutt en viktig nettside i debatten. 

FORSKNING.NO

https://forskning.no

forskning.no eies av Foreningen for drift av forskning.no, som drives på non-profit basis. I foreningen er 77 norske forsknings-institusjoner medlemmer.
De har et bredere felt enn et rent klimanettsted.

DET FINNES ET UTTALL  AV nettsteder som har klima som tema.  Ikke alle er like saklige eller har en virkelig-hetsoppfatning som er troverdig.  Det er mye overdrivelse og det ser nesten ut til at de unngår positive nyheter.  Deres budskap er at det aldri blir gjort nok.