Solenergi, basis forklaring.

Bildet og all tekst er fra snl.no, nettside.

Solenergi
Solenergi er lys- og varmestråler fra Sola. Sola er en formidabel energikilde. Mengden av solenergi som treffer Jorden i løpet av ett år, er om lag 15 000 ganger større enn hele verdens årlige energiforbruk. Den totale mengde utstrålt energi fra Sola er mer enn to milliarder ganger større enn energimengden som treffer jordoverflaten. Solstrålingen har en intensitet på rundt regnet 1370 watt (W) per kvadratmeter (solarkonstanten) ved atmosfærens yttergrense.

Strålingen blir dels reflektert fra atmosfæren og dels absorbert i atmosfæren. I klarvær midt på dagen er intensiteten til solstrålene som når jordoverflaten cirka 1 kW per kvadratmeter (m2). På grunn av absorpsjon i skyer, tåke og støv blir den gjennomsnittlige verdien noe i underkant av 0,5 kW per kvadratmeter vinkelrett på strålens retning.

Betydning

På en indirekte måte er lyset og varmen fra sola opphavet til mesteparten av de primære energikildene som finnes på Jorden. Gjennom oppvarmingen av atmosfæren og havet dannes blant annet vind, bølger, havstrømmer og nedbør. Disse utgjør en form for mekanisk energi, som kan utnyttes til å drive innretninger som seil og turbiner. Gjennom fotosyntesen konverteres vann og karbondioksid til biomasse, som via forbrenningsprosesser kan omformes til varmeenergi. Deler av biomassen er fra millioner av år tilbake lagret og omdannet til det vi i dag kjenner som fossile energikilder, slik som kull og olje. Solenergi er således opphavet til alle energikilder på Jorden med unntak av kjerneenergi, geotermisk energi og tidevannsenergi.

Solkraft i ledende land
I 2016 var Kina det landet i verden med størst produksjon av solkraft. Regnet i prosent av landets samlede kraftproduksjon var det Italia som toppet statistikken med en andel på 7,6 prosent, etterfulgt av Tyskland med 5,9 prosent solkraft
I 2018 lå verdens største solcellebaserte kraftverk i Kina. Kraftverket går under navnet Tengger Desert Solar Park og har en installert ytelse på 1574 MW. Anlegget ligger i Tenggerørkenen i Ningxia og dekker et areal på 43 km2, som kun utgjør 3,2 prosent av ørkenområdet.
Andre store solkraftverk er Bhadla Solar Park (1365 MW) og Kurnool Ultra Mega Solar Park (1000 MW), begge i India.

Solenergi i Norge
I Norge er kostnadene ved solcellegenerert elektrisitet fremdeles høyere enn det forbrukeren må betale som nettkunde der alle avgifter er inkludert. Likevel finnes bruksnisjer hvor slike anlegg foretrekkes. Dette gjelder i særlig grad forbrukere som ikke er tilknyttet overføringsnettet, som for eksempel fritidsbebyggelse og til drift av fyrlykter og andre fjerntliggende tekniske installasjoner.
Høye kraftpriser og sterke prisreduksjoner på solceller har de siste årene bidratt til at også enkelte ordinære nettkunder velger å supplere sin kraftforsyning med egenprodusert kraft fra solceller. I 2018 ble det installert nye solceller tilsvarende en kapasitet på 23,5 MW. Totalt var det ved utgangen av 2018 installert solceller med en samlet maksimal ytelse på om lag 68 MW.
Det har vært antatt at solenergi i Norge vil få en begrenset betydning på grunn av lav solinnstråling (mye skyer) og ellers krevende klimatiske forhold. Men det virker ikke lenger så usannsynlig at solenergi kan komme til å spille en viktig rolle også hos oss. Med nye bygningstekniske krav om passivhus, og introduksjon av plusshus, seiler solenergi (termisk og fotoelektrisk) opp til å kunne bli en viktig brikke for å oppfylle disse standardene. Faktisk er det slik at innstrålt effekt på en optimalt orientert flate i Nord-Norge ikke er så mye dårligere enn i Mellom-Europa, som nå opplever et oppsving i bruk av solenergi.  Kilde; snl.no

Skrevet av Knut Hofstad, snl.no.