Vannkraft

Norsk kraftforsyning har den høyeste fornybarandelen og de laveste utslippene i Europa.  Kraftforsyningen i Norge hadde ved inngangen til 2021 en samlet installert produksjons-kapasitet på 33 055 MW og en samlet normal-årsproduksjon på 136,7 TWh.  Normalårsproduksjonen beregnes av NVE.  Kilde Energifakta Norge

Norge har spesielt gode naturgitte forutsetninger for utbygging av vannkraft. Landarealet har en gjennomsnittlig høyde på rundt 400 over havet. Dette gir stillingsenergi til nedbøren som faller ned på bakken. I tillegg kommer det stedvis svært mye nedbør. Årsnedbør på 1000 til 3000 mm i kyststrøkene er vanlig. På Vestlandet er terrenget bratt som gjør at fallhøyden blir stor også over korte strekninger og det gjør det lettere å utnytte vannfallet.
Disse forholdene har gjort at Norge nå er Europas største og verdens syvende største vannkraftprodusent, med totalt 976 vannkraftstasjoner i drift. Norges totale teknisk-økonomisk nyttbare vannkraftpotensial ble per 1. januar 2012 beregnet til cirka 214 TWh per år. Da ble avrenningen beregnet ut fra tilsigsperioden 1981–2010. Av dette var 50,4 TWh unntatt fra kraftutbygging av vernehensyn.   Bildet er fra Sønstevann i Uvdal.  Selv om vannet fryser kan det allikevel tappes vann for strømproduksjon.

Kilde; snl.no. Les mer.

På siden vannkraft på irena.org kan en lese at vannkraft er blant de mest kostnadseffektive måtene å generere elektrisitet på og er ofte den foretrukne metoden der den er tilgjengelig. I Norge kommer 99% av elektrisitet fra vannkraft. Verdens største vannkraftverk er Three Gorges Dam på 22,5 gigawatt i Kina. Den produserer 80 til 100 terawatt-timer per år, nok til å forsyne mellom 70 millioner og 80 millioner husstander. Les mer her. 
Med 43 % står vannkraft for den største andelen av installert fornybar kapasitet i dag, ifølge IRENAs siste kapasitetsdata. Selv om et stort antall vannkraftprosjekter er i støpeskjeen, er den globale vannkraftflåten aldrende, og en betydelig kapasitet er på vei til pensjonering eller behov for oppussing. Omtrent 50 % av installert vannkraft er eldre enn 30 år. IRENAs World Energy Transitions Outlook antyder at den globale vannkraftkapasiteten må mer enn dobles innen 2050 hvis klimamålet på 1,5°C under Parisavtalen skal nås.
IRENA-medlemmer og representanter fra privat sektor går sammen for å modernisere og pusse opp den eksisterende vannkraftflåten over hele kloden. Dette er et av resultatene fra det tredje møtet i Collaborative Framework on Hydropower organisert av IRENA som har som mål å utvide samarbeidet og handlingen mellom byråets globale medlemskap om fortsatt utplassering av vannkraftteknologier. Over 100 deltakere fra 50 land deltok virtuelt på den internasjonale samlingen.

“Vannkraft vil være et kritisk element for dekarbonisering av energisystemer”, sa IRENAs generaldirektør Francesco La Camera ved åpningen, og fremhevet rollen til vannkraft som ren elektrisitet samt fleksibilitetsleverandør for integrering av høye andeler av variabel fornybar energi. Mens vannkraft tradisjonelt har vært en kilde til grunnlastproduksjon, brukes den i økende grad som toppkapasitet og kilde for fleksible produksjons- og energitjenester, vannforvaltning og samfunnsøkonomiske fordeler.  Les mer her.